diumenge, 22 de febrer de 2015

CONEIX el Partidor de la dotzena i el seu paper històric en la distribució de l'aigua en l'horta del paratge Els Molins

El PARTIDOR DE LA DOTZENA  és un element fonamental del regadiu històric de Monòver. Es va construir a mitjan segle XIX fruit dels litigis per l'aigua de la Sèquia major de Novelda al seu pas per Monòver. 

Perquè conegueu millor el paper que va jugar en la distribució de l'aigua de la Sèquia Major de Novelda, reproduïm aquí el treball sobre el *Partidor de la *Dotzena de Tomás Pérez Medina al llibre Arquitectures tradicionals de l’aigua a les Valls  del Vinalopó.  CEL, 2007 
   "La comunitat rural de Novelda s'abastava fonamentalment del cabalós brollador de I'Eixau, al terme d'Elda, i tenia construida una (larga Séquia Major que, aproximadament, durant 2 km travessa terres de Monóver per la partida del Molins abans d'arribar a I'espai irrigat noveldenc. El curs fluvial i la paral•lela Séquia Major de Novelda són considerades pels Ilauradors monovers com a font d'abastament per a regar els seus bancals. Aquest immemorial conflicte entre els veIns sobirans de la partida deis Molins de Monóver i la vila jussana de Novelda, desembocó en una resolució de l'Audiencia de Valencia del 26 de juny de 1851 per la qual una dotzena part de l'aigua circulant per la Séquia Major de Novelda pertany als propietaris de la partida deis Molins (AMM: Caixa 1655, exp. 4). Apuesta divisió proporcional de l'aigua substituí a les 5 tandes anuais (1 de gener,14 de febrer, l d'abril, 1de juliol i 1 d'octubre) que els Ilauradors de Monóver disFig.36b / 
Interior del partidor de la Dotzena on observem la divisio de l'aigua: a la dreta, fila d'aigua per al reg de la partida del Modos i a l'esquerra trestellador de la Séquia Major de Novelda. posaven des del segle XVI per a regar "els olivars del molí de moldre farina". L'actual edifici del partidor de la Dotzena es construí a les darreries del segle XIX (Hermosilla, 2007), amb maconeria als murs i rajoles cuites massisses als cantons. Les seues dimensions són de 3'85 metres per 3'90 els murs laterals i 3'45 per 2'40 l'alcada. La caseta-partidor está construida sobre la Séquia Major de Novelda, aigües amunt del molins fariners. A l'interior té els diferents partidors per a donar aigua als camps de la partida del Molins. Consta d'una séquia mare d'170 metres d'ample i a ambdós costats dues pressen de 14 centímetres cadascuna (una dotzena part), que alternativament donaven servei a les séquies de la partida monovera. A continuació la séquia mare passa per un tresteIlador de 1'55 m. El seu estat de conservació és acceptable, encara que el progressiu desús está provocant desperfectes."

Unicament és necessari substituir aquesta última frase per la següent:

ELS SEUS DIES ESTAN COMPTATS SI ELS SEUS PROPIETARIS NO DUEN A TERME UNA ACTUACIÓ URGENT DE RESTAURACIÓ:EL PARTIDOR ACTUALMENT: 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada